Definicje Edukacji Globalnej

Definicja edukacji globalnej według Centrum Północ-Południe Rady Europy

Edukacja globalna to edukacja, która otwiera ludziom oczy i umysły na świat oraz uświadamia im konieczność podejmowania działań na rzecz dążenia do większej sprawiedliwości, równości i gwarancji respektowania praw człowieka dla wszystkich.

Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych

Edukacja globalna „to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości”.

Definicja edukacji globalnej wg Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Źródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna/

Definicja edukacji globalnej w rządowym programie „Polska pomoc”

Edukacja globalna (ang. global education) – część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza zakres wiedzy przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Slowniczek,46.html#E_pl/